Kozjanska ulica 8, 8290 Sevnica, SLO
office@kinologija.info

Statut Društva

Na podlagi 4.in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011), je zbor članov Kinološkega društva Posavje, na  seji, dne 11.2.2017, sprejel spremembe in potrdil naslednji:

STATUT

KINOLOŠKEGA  DRUŠTVA  POSAVJE

 

 1. TEMELJNE DOLOČBE
 2. člen

S tem statutom se za kinološko društvo Posavje urejajo:

 • temeljne določbe – namen in cilji delovanja društva,
 • statusne določbe:
 • ime in sedež društva,
 • pečat in prapor društva
 • zastopanje, predstavljanje in podpisovanje,
 • dejavnost in naloge društva,
 • pogoji in način včlanjevanja ter prenehanje članstva,
 • pravice in obveznosti članov,
 • način upravljanja društva in organi društva:
 • financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva,
 • način zagotavljanja javnosti delovanja društva,
 • način sprejemanja sprememb in dopolnitev statuta,
 • način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v primeru prenehanja,
 • končne določbe.
 1. člen

Kinološko društvo Posavje, je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, nepolitično in ljubiteljsko združenje fizičnih oseb, ki delujejo z namenom izvajanja vseh kinoloških dejavnosti v športne in delovne namene.

 

 1. STATUSNE DOLOČBE

 

IME IN SEDEŽ DRUŠTVA

 1. člen

Ime društva je: Kinološko društvo Posavje

Sedež in naslov društva je: Kozjanska ulica 8, 8290 Sevnica

 

 1. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in ima v pravnem prometu vsa pooblastila ter posluje v svojem imenu in za svoj račun.

 1. člen

Društvo deluje na podlagi tega statuta in drugih aktov, ki jih sprejema zbor članov ali upravni odbor društva.Društvo se povezuje in sodeluje z vsemi tistimi organizacijami, ki izkazujejo interes za takšno sodelovanje.

 

PEČAT DRUŠTVA

 1. člen

Pečat je pravokotne oblike: v sredini je obrissevniškega gradu na katerega z vsake strani gleda glava nemškega ovčarja, spodaj je napis:  KINOLOŠKO DRUŠTVO  POSAVJE.

Za uporabo in hranjenje pečata je odgovoren predsednik društva.

 

Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

 1. člen

Društvo zastopa in predstavlja predsednik društva

 1. člen

Podpisnika listin s področja finančnega in materialnega poslovanja sta predsednik in blagajnik društva.Društvo lahko s podpisom zastopa tudi podpredsednik s pooblastilom predsednika društva.

 

III. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

 1. člen

Namen ustanovitve društva je povezati posameznike, ki s svojimi interesi želijo prispevati k boljši prepoznavnosti kinologije, ter nuditi strokovno okolje za vse, ki bi si želeli pridobiti ali izpopolniti svoje kinološko znanje. Cilj društva je v svoje vrste pritegniti čim več lastnikov psov in drugih zainteresiranih, ter jim posredovati vse potrebne osnovne informacije, ki jih kot latniki psov potrebujejo. Cilj društva je tudi ustvariti strokovni kader za potrebe širjenjakinologije v športne in druge koristne namene.Društvo želi doseči strokovnost svojih članov in jih vzgojiti v dobre kinologe, se povezovati in vzdrževati stike s sorodnimi društvi in organizacijami, ki zaradi narave svojega dela izkazujejo interes za takšno sodelovanje.Cilj društva je tudi doseči najvišjo stopnjo kinološke dejavnosti po modernih metodah dela, strokovnih pravilnikih in sklepih strokovnih organov Kinološke zveze Slovenije in drugih strokovnih organizacij.

 

 1. DEJAVNOST IN NALOGE DRUŠTVA
 2. člen

Dejavnosti in naloge društva so:

 • prirejanje raznih izobraževanj, tečajev, usposabljanj, ki zadevajo kinologijo
 • prirejanje tečajev za reševanje izpod ruševin;
 • prirejanje tečajev za iskanje izgubljenih oseb;
 • prirejanje tečajev za pomoč invalidom (slepih, omejena gibljivost, gluhih itd..);
 • prirejanje tečajev za psihoterapijo;
 • prirejanje tečajev za športno dejavnost;
 • prirejanje tečajev za agility;
 • opravljanje strokovnega dela pri šolanju psov ter vodenju evidenc po določbah KZS;
 • sodelovanje pri pripravi pravilnikov o strokovnem delu, sklepih in navodilih KZS ter drugih strokovnih organizacij;
 • sodelovanje s sorodnimi kinološkimi društvi doma in v tujini pri izpolnjevanju svojih strokovnih nalog;
 • prirejanjepredavanj, debatnih večerov in tečajev o gojitvi, vzgoji, šolanju in vodenju športnih ter službenih psov in drugih kinoloških panog.

 

Pridobitne dejavnosti:

Društvo opravlja tudi pridobitno dejavnost kot dopolnilno dejavnost, samo v obsegu za potrebe uresničevanja namena in ciljev društva:

– P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

– P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

(prirejanje razstav, vzrejnih pregledov, ocenjevanj zunanjosti, nastopov, izpitov in                            tekmovanj, tečaji, šole, dejavnost inštruktorjev, trenerjev, markerjev, usposabljanje vodnikov reševalnih psov, vodnikov psov za iskanje ponesrečencev izpod plazov)

 1. člen

Društvo v okviru svoje dejavnosti skrbi za strokovni kinološki kader za:

 • kinološke sodnike in sodniške pripravnike;
 • kinološke vodje skupin;
 • kinološke inštruktorje;
 • markerje;
 • polagalce sledi itd…

 

Društvo lahko dejavnosti razširi ali spremeni na podlagi sklepa zbora članov v obliki sprememb in dopolnitev statuta. Sprememba dejavnosti se mora predložiti v pristojni register.

 

 1. POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA TER PRENEHANJE ČLANSTVA
 2. člen

Članstvo v društvu je osebno in prostovoljno.

Članstvo se izkazuje s podpisano pristopno izjavo, ki jopripravi in potrdi upravni odbor. S pristopno izjavo oseba sprejme statut društva in dobi člansko izkaznico. Evidenco članstva vodi upravni odbor.

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

K društvu se lahko pristopa vsak čas. Vsaka zainteresirana fizična oseba podpiše pristopno izjavo k članstvu v društvu. O potrditvi članstva osebe v društvu odloča upravni odbor s sklepom na podlagi pisne prijave in plačila članarine. Članstvo se lahko odkloni osebam, če izražajo versko ali spolno nestrpnost. O odklonitvi je potrebno kandidata pisno obvestiti v roku 30 dni od obravnave njegove pristopne izjave z navedbo bistvenih razlogov. Zoper zavrnitev se lahko kandidat pritoži v 8 dneh od prejema obvestila na zbor članov. Odločitev zbora članov je dokončna.

Vsak član društva ima pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati odločitve organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom ali temeljnim ali drugim splošnim aktom društva. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo društva zavrnjena.

Častni član lahko postane član društva, ki ima izjemne zasluge pri razvoju društva oziroma dejavnosti, zaradi katere je bilo društvo ustanovljeno. Častne člane na predlog upravnega odbora potrdi zbor članov društva. Oseba, ki ji je podeljen naziv častnega člana in ni član društvalahko sodeluje na sejah organov, razpravlja, nima pa glasovalne pravice.

Predstavniki sponzorjev in donatorjev lahko sodelujejo na sejah organov, razpravljajo, nimajo pa glasovalne pravice.

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom;
 • s črtanjem;
 • na podlagi smrti člana ali prenehanja delovanja društva;
 • z izključitvijo.

 

Član lahko izstopi iz društva tako, da upravnemu odboru poda pisno izjavo o odstopu.

V kolikor član do konca tekočega leta ne poravna svojih članskih obveznosti (članarine) se njegovo članstvo »zamrzne«. To pomeni, da tak član nima glasovalne pravice in ne more koristiti članskih ugodnosti (ne dobi KZS članske nalepke za tekoče leto). S plačilom članarine za tekoče leto lahko tak član kadarkoli pridobi nazaj svoje članske pravice in ugodnosti.T.i. »zamrznjeni« člani se ne štejejo pri ugotavljanju sklepčnosti zbora članov.

Član je izključen iz društva, če grdo krši statut društva, če je pred sodiščem obsojen za nečastna dejanja ali, če zavestno ravna v škodo društva. Član je izključen tudi, če je pravnomočno kaznovan za prekršek ali kaznivo dejanje z elementi mučenja živali ali grdega ravnanja z živalmi. Člana iz članstva izključi disciplinska komisija.

 

 1. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV
 2. člen

Pravice članov društva so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva, razen mladoletnih članov;
 • da sodelujejo pri vodenju in upravljanju društva;
 • da dajejo predloge organom društva v smeri izboljšanja dela društva;
 • da dajejo pripombe na delo organov društva;
 • da imajo društveno člansko izkaznicoin nosijo društveni znak;
 • da uporabljajo dobrine društva in uživajo vse ugodnosti in pravice, ki jih društvo nudi svojim članom;
 • da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu in za dosežene uspehe;
 • da sodelujejo pri izdelavi programa dela in so seznanjeni s poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem, da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva.

 

Dolžnosti članov društva so:

 • da spoštujejo statut in druge akte društva, ter določbe in sklepe njegovih izvoljenih organov in se ravnajo po njih;
 • da aktivno in vestno izpolnjujeo obveznosti in funkcije, ki jih imajo v društvu;
 • da sodelujejo v akcijah, tekmovanjih, prireditvah in drugih manifestacijah društva;
 • da redno plačujejo članarino in ostale obveznosti, da čuvajo in skrbijo za imetje ter dobrine društva;
 • da razvijajo duh prijateljstva in enotnosti ter tako postajajo vzor v svojem okolju;
 • da varujejo ugled društva.

 

Pravice in dolžnosti članov ter organov društva so častne.Za svoje delo v društvu člani praviloma ne prejemajo plačila. V primerih, ko se član društva posebej izkaže pri svojem delu, lahko upravni odbor prizna takemu članu ustrezno nagrado.

 

 

 

VII. NAČIN UPRAVLJANJA DRUŠTVA IN ORGANI DRUŠTVA

 1. člen

Za upravljanje društva skrbijo organi, ki so določeni s tem statutom.

Organi društva so:

ZBOR ČLANOV,

UPRAVNI ODBOR,

NADZORNI ODBOR in  

DISCIPLINSKA KOMISIJA.

 

ZBOR ČLANOV

 1. člen

Najpomembnejše odločitve sprejema in o njih odloča zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani društva, ki so za tekoče leto plačali članarino.

 1. člen

Zbor članov ima naslednje pristojnosti: 

 • z javnim glasovanjem voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, blagajnika in ostale člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora ter člane disciplinske komisije;
 • sklepa o dnevnem redu;
 • razpravlja o delu in poročilih upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije ter sprejema ustrezne sklepe;
 • sprejema letne in večletne načrte dela društva;
 • odloča o pritožbah proti sklepom upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije;
 • sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto ter potrjuje zaključni račun za minulo leto;
 • sprejema, spreminja ter dopolnjuje statut ter druge splošne akte društva;
 • odloča in sklepa o prenehanju društva;
 • imenuje delegata, ki zastopa društvo pri KZS (če to ni predsednik);
 • določa višino članarine in imenuje častne člane;
 • odloča o pritožbi o izključitvi člana iz društva;
 • odloča o nakupih in prodaji premičnin in nepremičnin;
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom društva;
 • odloča o sedežu in naslovu društva.

 

 

 1. člen

Zbor članov je sklepčen in lahko veljavno razpravlja ter odloča na sejah, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov. Če zbor članov ni sklepčen, se počaka še pol ure, nakar lahko veljavno razpravlja in odloča z vsaj eno tretjino vseh članov.

Seje sklicuje in vodi predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa njegov podpredsednik.

Predsednik društva mora sklicati zbor članov, če to zahteva najmanj petina članov društva ali nadzorni odbor v roku 14 dni od pisne zahteve. Če predsednik društva v navedenem roku ne skliče seje, skliče sejo najstarejši član izmed petine članov ali predsednik nadzornega odbora.

 1. člen

Zbor članov sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov.Glasovanje je javno.

 1. člen

Seje zbora članov so lahko redne ali izredne. Redno sejo skliče predsednik po potrebi oziroma najmanj enkrat letno. Izredna seja se skliče na pobudo petine članov ali predsednika nadzornega odbora ali v zadevah izrednega pomena za društvo.

O sklicu seje zbora članov in predloženim dnevnim redom morajo biti člani seznanjeni najmanj 7 dni pred sklicem.

Zbor članov izvoli delovnega predsednika, zapisnikarja in overovitelja. Po potrebi izvoli tudi verifikacijsko komisijo, volilno komisijo ali druge organe.

 

UPRAVNI ODBOR

 1. člen

UPRAVNI ODBOR  (v nadaljevanju UO), je izvršilni organ društva in vodi delo društva med sejami zbora članov po programu in sklepih sprejetih na zboru članov. Njegove naloge so predvsem:

 • uresničevanje sklepov in aktov, ki jih sprejme zbor članov;
 • priprava gradiv, predlogov aktov društva, poročil o delu, ter predlogov za zbor članov;
 • priprava in sestava predloga za finančni načrt in zaključni račun;
 • sestavljanje letnega koledarja tekmovanj, tečajev in drugih prireditev;
 • vodenje evidence članstva društva;
 • potrjuje in izključuje člane društva;
 • vse druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi in strokovnimi akti društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži zbor članov;
 • skrbi za izvrševanje programa dela društva;
 • skrbi za finančno materialno poslovanje društva;
 • upravlja s premoženjem društva;
 • odloča o pritožbi o izključitvi člana iz društva;
 • predlaga častne člane;
 • imenuje in razrešuje predsednike in člane različnih komisij;
 • pripravi in potrdi pristopno izjavo za članstvo.

 

UO je za svoje delo odgovoren zboru članov društva.

 1. člen

UO ima 5 članov, ki jih izvoli zbor članov.Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, blagajnik in dva člana.

 1. člen

Člani UO so izvoljeni za 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve. V novi UO se izvolita najmanj dva stara člana.Član je lahko izvoljen in delo v UO opravlja neomejeno število mandatov.

 1. člen

Seje sklicuje predsednik UO po potrebi ali na zahtevo ene tretjine članov UO. Sejam UO lahko prisostvujejo tudi drugi člani društva, vendar brez pravice odločanja.

 1. člen

UO je sklepčen, če je na seji prisotna več kot polovica članov. Sklepi se sprejemajo soglasno, če soglasje ni doseženo, pa z večino glasov navzočih članov.

 1. člen

UO društva za lažje opravljanje nalog imenuje in razrešuje predsednike in člane različnih komisij.Komisije za posamezno zvrst dejavnosti (strokovno – tehnično komisijo, propagandno komisijo, gospodarsko komisijo, komisijo za vzrejo, komisijo za šolanja, komisijo za prireditve itd.).Za svoje delo so predsedniki teh komisij neposredno odgovorni upravnemu odboru društva in zboru članov. Komisije so lahko stalne ali začasne.

 

NADZORNI ODBOR

 1. člen

Nadzorstveno funkcijo delovanja društva opravlja nadzorni odbor (v nadaljevanju NO).

NO sestavljajo predsednik in dva člana društva, ki jih izvolijo na zboru članov, na predlog članov društva.

Člani NO ne morejo biti hkrati člani UO, imajo pa pravico udeležbe na sejah UO v smislu nadzora dela, brez pravice odločanja.

 

 

 1. člen

Mandat članov NO traja 4 (štiri) leta.

Člani NO so lahko po preteku mandata ponovno izvoljeni in lahko opravljajo naloge v NO neomejeno število mandatov.

Seje sklicuje in vodi predsednik NO.

Seje NO se sklicujejo najmanj enkrat letno oziroma po potrebi.

NO lahko sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.

 1. člen

NO ima naslednje naloge:

 • opravlja nadzor nad finančnim poslovanjem društva in o tem sestavi poročilo za zbor članov najmanj enkrat letno;
 • opravlja nadzor nad razpolaganjem z drugim premoženjem društva in o tem sestavi poročilo za zbor članov najmanj enkrat letno;
 • v izrednih primerih obravnava vprašanja in zadeve, ki se nanašajo na denarno poslovanje in razpolaganje s premoženjem ter o tem seznanja zbor članov;
 • obravnava in opravlja ostale zadeve iz področja poslovanja društva.

 

NO je za delo odgovoren zboru članov in mora poročati vsaj enkrat v koledarskem letu.

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

 1. člen

Disciplinska komisija (v nadaljevanju DK) ima predsednika in dva člana, ki jo na predlog članov društva potrjuje in razrešuje zbor članov. Poslujejo po statutu in drugih aktih, ki so zavezujoči za člane. O svojem delu vsako leto poročajo zboru članov. Mandate članov DK traja 4 leta. Člani DK so lahko po preteku mandata ponovno izvoljeni in lahko opravljajo naloge v DK neomejeno število mandatov.

DK obravnava vse disciplinske prekrške. O odločitvi izda DK sklep, postopek pa se vodi po disciplinskem pravilniku, ki ga sprejme zbor članov.

Za disciplinski prekršek se šteje nespoštovanje statuta in sklepov organov društva ter vsako drugo ravnanje, ki utegne prizadeti interese in ugled društva.

DK lahko izreče članu društva opomin, javni opomin in izključitev člana.

Zoper sklep DK ima prizadeti pravico do pritožbe na UO društva v roku 8 dni od vročitve sklepa.

O pritožbah proti ukrepom DK kot drugostopenjski organ dokončno odloča zbor članov na svojem prvem naslednjem sklicu zbora članov. 

Vsak član društva ima pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati odločitve organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom ali temeljnim ali drugim splošnim aktom društva. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo društva zavrnjena.

 

VIII. ZASTOPANJE DRUŠTVA

 1. člen

Predsednik UO je hkrati predsednik društva, katerega predstavlja in zastopa društvo samostojno in z neomejenimi poolblastili ter opravlja zlasti naslednje naloge:

 • sklicuje in vodi seje zbora članov in UO;
 • podpisuje akte in sklepe zbora članov in UO;
 • predstavlja in zastopa društvo v pravnem prometu;
 • opravlja druge naloge, ki mu jih poverita zbor članov in UO;
 • je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela društva;
 • skrbi za zagotavljanje javnosti dela.

 

Predsednika izvoli zbor članov za dobo 4 let. Predsednik je lahko izvoljen in delo opravlja neomejeno število mandatov.Za svoje delo je odgovoren zboru članov in UO.

Predsednik odgovarja za zakonito poslovanje društva z vsem svojim premoženjem.

Predsednika lahko razreši zbor članov društva v primeru, če:

 • to zahteva sam;
 • če pri svojem delu ne ravna po zakonu ali statutu ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov društva ali ravna v nasprotju z njimi;
 • če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči društvu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti društva.

 

 1. FINANCIRANJE DRUŠTVA IN NAČIN IZVAJANJA NADZORA NAD RAZPOLAGANJEM S PREMOŽENJEM DRUŠTVA TER NAD FINANČNIM IN MATERIALNIM POSLOVANJEM DRUŠTVA
 2. člen

Društvo pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti in za svoje delo:

 • iz članarine;
 • iz sredstev, pridobljenih z organizacijo prireditev in izobraževalnih oblik, ki so lahko tudi pridobitne narave;
 • iz občinskih, državnih in mednarodnih javnih razpisov;
 • iz daril, prispevkov posameznikov in pravnih oseb, donatorjev, sponzorjev,…
 • iz pridobitne dejavnosti;
 • iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad dohodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.

Uporaba sredstev in višina članarine se določi z vsakoletnim finančnim načrtom društva, ki ga sprejme zbor članov .

Blagajnika izvoli zbor članov za dobo 4 let. Blagajnik je lahko izvoljen in delo opravlja neomejeno število mandatov.Za svoje delo je odgovoren zboru članov in UO.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi za društva po sistemu enostavnega knjigovodstva.

 1. člen

Društveno premoženje je imetje, ki ga je društvo imelo v lasti ob ustanovitvi, je bilo pridobljeno z družbenimi sredstvi, z aktivnostjo društva ali pa podarjeno in je zapisano v inventurno knjigo.

Premoženje društva predstavljajo:

 • denarna sredstva;
 • premičnine;
 • nepremičnine.

33.člen

Finančno poslovanje društva poteka preko transakcijskega računa.

Denarna sredstva društva vodi blagajnik v blagajniški knjigi.Blagajnik poroča o finančnem poslovanju UO in zboru članov.

34.člen

Delo blagajnika je javno.Vsak član društva ima pravico in lahko zahteva vpogled v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

35.člen

Blagajnik opravlja zlasti naslednje naloge:

 • skrbi za pravilno in zakonito poslovanje (vpisovanje in realizacijo prilivov ter odlivov finančnih sredstev);
 • odgovarja za evidenco in popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja;
 • pripravlja poročila o finančnem in materialnem poslovanju društva, za seje zbora članov in UO.
 1. člen

S premoženjem društva upravlja UO društva. O nakupu in odtujitvi premičnin in nepremičnin odloča zbor članov društva. Odredbodajalec za upravljanje z denarnimi sredstvi je UO društva.

 

 

37.člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim načrtom, ki ga sprejme zbor članov društva.

 1. člen

Nadzor nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem izvaja nadzorni odbor ter organi določeni z zakonom.

Predsednik je dolžan oddajati poročila v skladu z določbami zakona pristojnim institucijam.

Društvo mora imeti organizirano računovodstvo v skladu z zakonskimi določbami in računovodskim standardom za društva po sistemu enostavnega knjigovodstva.

 

 1. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELOVANJA DRUŠTVA
 2. člen

Društvo deluje javno.Načelo javnosti izvršuje predsednik društva, ki je tudi pooblaščen za dajanje informacij za javnost.

Javnost delovanja društva se zagotavlja:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva;
 • s pravico vpogleda članov v finančno poslovanje;
 • s posredovanjem informacij v javne medije;
 • z zagotavljanjem javnosti sej zbora članov;
 • z organiziranjem tiskovnih konferenc in drugih podobnih oblik, namenjenih tretjim osebam.

 

 1. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA
 2. člen

Spremembe in dopolnitve statuta sprejema zbor članov  po postopku v skladu z določbami tega statuta. Za potrditev sprememb in dopolnitev je potrebna dvotretjinska večina prisotnih članov, s tem da mora biti na seji zbora članov navzočih najmanj dve tretjini vseh članov.

 

XII. NAČIN PRENEHANJA DRUŠTVA IN

RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM V PRIMERU PRENEHANJA

 1. člen

Društvo je ustanovljeno za nedoločen čas.

Zbor članovlahko začne postopek za prenehanje oziroma statusno spremembo društva v skladu z določili zakona o društvih.

Društvo preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu.

 1. člen

V primeru sklepa zbora članov o prenehanju društva, je društvo predhodno dolžno poravnati vse obveznosti. Preostalo premoženje pripada Zavetišču za male živali – Veterinarski postaji Sevnica, Cesta na grad 14a, 8290 Sevnica.

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu, vsaka delitev premoženja med člane društva je nična.

O sklepu iz prvega odstavka tega člena mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ in zahtevati izbris društva iz registra društev. Zahtevi in sklepu mora priložiti poročilo o razpolaganju s premoženjem društva, iz katerega je razviden obseg sredstev in drugega premoženja društva, način poravnave vseh obveznosti društva, višina neporabljenih javnih sredstev, način njihove vrnitve proračunu ter način prenosa preostanka premoženja društva na prevzemnika premoženja.

 

XIII. KONČNE DOLOČBE

 1. člen

Z dnem sprejema tega statuta preneha veljati statut, ki je bil sprejet na zboru članov dne 7.2.2015.

 

Sevnica, 11.2.2017                                                                            Nikolaj Zorec

                                                                                                        Predsednik Društva